Arvot ja missio

MLL Tampereen osaston visio ja arvot

 

Olemme toiminnallisesti vahva, haasteisiin tarttuva ja uutta luova MLL:n yhdistys.

 

MLL:n arvot ovat: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus sekä ilo.

Tampereen osasto korostaa toiminnassaan:

•Ihmisläheisyyttä

•Lapsen ja lapsuuden arvostusta

•Osallisuuden edistämistä

 

Näitä kolmea arvoa leikkaavaa neljättä arvoa: ILOA.

 

Ihmisläheisyys toiminnassamme tarkoittaa ihmisten avointa, välitöntä ja toistensa huomioivaa kohtaamista eri toimijoiden kesken iästä, sosiaalisesta asemasta, etnisestä alkuperästä tai sukupuolesta riippumatta.

Lapsen ja lapsuuden arvostus merkitsee meille toimintamme ydintä ja olemassaolomme perustaa.

Osallisuuden edistäminen on toimintaamme kuvaava periaate, joka tarkoittaa kaikkien toimijoidemme: vauvasta -vaariin, vapaaehtoistyöntekijöistä palkattuihin ja luottamushenkilöihin, kannustamista ja mahdolllisuutta toimia yhdistyksessä aktiivisena kansalaisena.

Ilo toimintaamme läpileikkaavana arvona merkitsee pyrkimystä positiivisiin kokemuksiin kaikkien toimijoidemme kohdalla: iloa toimia, olla mukana, olla oma itsensä ja myös saada iloa mukaansa arjen pieniin asioihin.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävä

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi. Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. 

MLL tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. Tämä tieto koostuu paikallisyhdistysten kautta syntyvästä arjen tuntemuksesta, lasten, nuorten ja vanhempien kuulemisesta sekä yhteistyöverkostojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. Vahvistetaan erilaisia yhteistyö- ja keskustelufoorumeja.

MLL Tampereen osasto ry osana Mannerheimin Lastensuojeluliittoa 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 566 paikallisyhdistyksestä.

Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä on jäseniä lähes 90 000.

MLL Tampereen osasto ry:n toiminta perustuu MLL:n yleisiin toiminta- linjauksiin ja toimintaa säätelevät mm. MLL Tampereen osasto ry:n säännöt, yhdistyslaki, MLL Tampereen osasto ry:n strategia ja toiminta- suunnitelma.

Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tai osasto, piiri ja keskustoimisto ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma hallinto ja talous. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja MLL Hämeen piiriin käyttäen äänioikeutta liittokokouksissa ja piirin kokouksissa.