Nuoret

MLL Tampereen osasto tarjoaa nuorille erilaista toimintaa, tukea ja koulutusta. Teemme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja muiden nuorisotyön tahojen kanssa. 

Meille on tärkeää, että nuoret itse osallistuvat heille suunnatun toiminnan ja palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen. Kokemusten ja palautteiden pohjalta nuorisotyötämme kehitetään yhä paremmin nuorten toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Keskustelemme nuorten kanssa, kuuntelemme heitä ja teemme työtä sen eteen, että nuorten ääni tulee kuulluksi. 

Nuorisotyö

Elina Plihtari
Nuorisotyön koordinaattori
050 555 3302
elina.plihtari(at)mll-tre.fi

Nuorisotyömme suuntaviivat

Yhteisöllisyys

Tutkimusten mukaan yksinäisyys on nuorten keskuudessa yleistä. On myös osoitettu, että yksinäisyydellä on vakavia, kauaskantoisia seurauksia. Kukaan ei jaksa loputtomiin yksin.

MLL Tampereen osasto tekee töitä sen eteen, että kaikilla nuorilla olisi tukenaan turvallisia ja luotettavia ihmisiä. Huomiomme on erityisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Järjestötyön vahvuus on yhteisöllisyydessä - se lisää iloa, osallisuutta ja luottamusta koko yhteiskuntaan.

Osallisuus

Nuorisotyössämme korostuvat nuorten oman äänen kuuleminen, heidän voimavarojensa vahvistaminen ja toimintaan mukaan ottaminen. 

Nuorten aito kuuleminen avaa ikkunan nuorten maailmaan ja tuo täysin uusia näkökulmia todellisuuteen. Uskomme, että nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen lisää myös heidän haluaan vaikuttaa. Nuorten kuuleminen ja huomioon ottaminen vahvistavat nuorten arvokasta käsitystä itsestään ja mielipiteistään. Tämä lisää uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, mikä parhaimmillaan tuo yhteiskuntaamme lisää aktiivisia kansalaisia. Osallisuuden vahvistaminen voi auttaa erityisesti niitä nuoria, jotka kokevat tulleensa syrjäytetyiksi.

Mahdollisuus osallisuuteen omissa yhteisöissä on merkityksellistä nuoren identiteetin kehittymiselle - yksi sen edellytyksistä. 

Tunnetaidot

Tunnetaidot tarkoittavat omien tunteiden ja niiden syyn tunnistamista, arviointia, erottamista ja säätelyä. Tunnetaidot auttavat ymmärtämään itseä, mutta myös toisia.

Ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ihminen peilaa ja vertaa itseään jatkuvasti muihin sekä havainnoi ja arvioi muiden reaktioita. Samalla hän antaa muille tietoa itsestään ja siitä, miten suhtautuu ympärillä oleviin ihmisiin. Ihmisen minäkuva rakentuu näiden tietojen pohjalta koko elämän ajan. 

Tavoitteemme on, että nuoret hallitsevat itsetuntemuksen taidon, erottavat tunteen toiminnasta ja oppivat sitä kautta kunnioittamaan paitsi itseään, niin myös toisia. 

Sosiaaliset taidot

Sosiaalinen toimintakyky on pohja sosiaalisten taitojen oppimiselle. Sosiaalinen toimintakyky merkitsee toimivia ja tyydyttäviä ihmissuhteita sekä kykyä löytää mielekästä tekemistä. Tällä on suuri merkitys paitsi hyvinvointiin, myös oppimiseen ja työn tekemiseen. 

Sosiaaliset taidot ovat yksi työelämän avaintaidoista. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä olla ja toimia muiden kanssa. Sosiaalisesti taitava ihminen tuntee monia toimintatapoja, joista hän valitsee tilanteeseen sopivimman. 

Hyvä itsetuntemus on työelämässä menestymisen lähtökohtia. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen auttaa arvioimaan omia taitoja realistisesti ja tukee itsensä kehittämistä haluttuun suuntaan.

Työelämä muuttuu kovaa tahtia, ja työntekijältä vaaditaan taitoa pärjätä erilaisissa tilanteissa ja työyhteisöissä. Tähän tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Niillä on vaikutusta myös työssä jaksamiseen.